Disclaimer

Disclaimer

Juridische informatie

Inhoud van de website

Het stadsbestuur van Roeselare besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, de informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Het stadsbestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

Het stadsbestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Wanneer het stadsbestuur van Roeselare verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het stadsbestuur onmiddellijk overgaan to verbetering of aanvulling.

Intellectuele eigendom

Deze website is een geesteskind dat beschermd wordt door de wet op de intellectuele eigendom. De website in z’n geheel, en elk van de elementen waaruit hij is samengesteld (zoals teksten, gegevensbestanden, evenementen, boomstructuren, software, animaties, beelden, foto’s, illustraties, schema’s, logo’s, geluiden, muziek) zijn de exclusieve eigendom van Stad Roeselare. Enkel zij zijn gerechtigd om zich te beroepen op de hieraan gerelateerde rechten van intellectuele eigendom.
Bijgevolg en bij toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Economisch recht en van de internationale conventies, is het verboden om de website in zijn geheel of de elementen waaruit hij is samengesteld af te beelden, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, aan te passen, te exploiteren en dit op gelijk welke drager of op gelijk welke manier, voor andere doelstellingen dan die van jouw persoonlijk privégebruik zonder commerciële bijbedoelingen, tenzij je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming kreeg van Stad Roeselare.

Bij overtreding van deze bepalingen stel je jezelf bloot aan de in het Wetboek van Economisch recht en in het Strafwetboek voorziene sancties, meer bepaald met betrekking tot schending van auteursrechten en merkenrecht, evenals aan deze voorzien in het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft wettelijke aansprakelijkheid.

Handelsmerken

De merken, logo’s en domeinnamen die voorkomen op de website zijn exclusief eigendom van Stad Roeselare. Elke namaak of gebruik van deze merk- of domeinnamen, op welke manier ook en voor welke doelstelling ook, is verboden. Hyperlinks naar de website mogen enkel gemaakt worden mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Stad Roeselare. Deze toelating kan ook op elk moment en zonder enige schadeloosstelling terug worden ingetrokken.

Hyperlinks

De website van de stad Roeselare kan hyperlinks bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. De stad Roeselare kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyperlink of externe website bevat. Elk gebruik dat je maakt van de hyperlink op de website van de stad Roeselare is op eigen risico.

Vermeldingen van handelszaken en commerciële ondernemingen

Om bezoekers voldoende te informeren over het aanbod dat in Roeselare te beleven is, wordt een selectie aan Roeselaarse handelszaken en commerciële ondernemingen vermeld op deze website. Daarvoor gelden telkens andere criteria. 

Logies

Wat betreft logies vermelden we alle erkende logies (Hotels, B&B's, vakantiewoningen,…) op het grondgebied Roeselare.

Restaurants en cafés

Wat betreft reca (restaurants/cafés) verwijzen we naar selecties gemaakt door derde partijen die op basis van eigen (kwaliteits)criteria een aantal zaken op Roeselaars grondgebied selecteren: Gault-Millau en Michelin wat betreft restaurants en Toerisme Leiestreek voor de 'Leiespots'.

Daarnaast willen we de bezoeker laten kennismaken met het Roeselaarse aanbod (restaurants/cafés) via een aantal thematische lijstjes die inspiratie kunnen bieden. Het is niet haalbaar of wenselijk om op deze pagina's het volledige aanbod in Roeselare op te nemen. De lijstjes moeten een overzichtelijke introductie zijn die mensen warm maken om in Roeselare iets te komen eten en drinken – zonder enig waarde-oordeel – op die zaken die specifiek zijn voor onze stad.  

Wanneer kom je sowieso niet in aanmerking?

  • Je zaak ligt niet op het grondgebied Roeselare.
  • Je zaak is niet fysiek toegankelijk voor individuele bezoekers/toeristen (bv. enkel op afspraak of voor groepen).
  • Er kan niet echt een link gelegd worden met recreatie of toerisme. 

De lijstjes zijn een dynamisch gegeven en kunnen heel regelmatig wijzigen, zodat ook nieuwe zaken toegevoegd kunnen worden. Suggesties? Mail naar visit@roeselare.be

Streek- en hoeveproducten

Daarnaast vermelden we op deze website ook de Roeselaarse producenten van streek- en hoeveproducten die van de provincie West-Vlaanderen het label “100% West-Vlaams” kregen.

Winkelaanbod

Op de pagina's rond shopping willen we de bezoeker laten kennismaken met het Roeselaarse winkelaanbod via een aantal thematische lijstjes die inspiratie kunnen bieden. Het is niet haalbaar of wenselijk om op deze pagina's het volledige aanbod aan detailhandel en retail in Roeselare op te nemen. De lijstjes moeten een overzichtelijke introductie zijn die mensen warm maken om in Roeselare te komen shoppen en focussen – zonder enig waarde-oordeel – op die zaken die specifiek zijn voor onze stad. We hanteren hier de volgende criteria:

  • Ligging: de geselecteerde zaken liggen in het kernwinkelgebied of het groeigebied.
  • Roeselaars karakter: We kiezen voor zelfstandige zaken en boetieks en niet voor (internationale) ketens die tientallen vestigingen hebben verspreid zitten over het hele land. Zaken met een beperkt aantal vestigingen in andere steden kunnen wel, zolang er een zeker uniek karakter blijft (dus geen grote internationale franchises).
  • Kwalitatief en/of vernieuwend en eigentijds: zaken die het verschil maken, die uitblinken in uitstraling en/of creativiteit en op die manier een toegevoegde waarde vormen voor het Roeselaarse winkelaanbod en de stad mee op de kaart zetten. De uiteindelijke selectie werd mee samengesteld door een onafhankelijk panel van shoppers, influencers en retailexperten.

De lijstjes zijn een dynamisch gegeven en kunnen heel regelmatig wijzigen, zodat ook nieuwe zaken toegevoegd kunnen worden. Suggesties? Mail naar visit@roeselare.be.